Om få veker vil det første vaksinesertifikatet vere klart. Nøyaktig kva det skal brukast til, er likevel ennå usikkert. Foto: Berit Roald/NTB/NPK.

Første versjon av vaksinesertifikatet kjem om få veker

Helsestyresmaktene jobbar med å få på plass eit vaksinesertifikat for fullvaksinerte eller folk som har hatt covid-19. Den første versjonen er venta 4. mai.

– Arbeidet går langs to hovudaksar: Den eine er dei tekniske løysingane, og den andre er korleis ein skal bruke det i praksis og vurderingar rundt det, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Dei har saman med Helsedirektoratet arbeidd med vurderingar knytt til vaksinesertifikatet, og så vil det bli opp til regjeringa å fatte ei endeleg avgjerd. Det er enno uklart kva formål vaksinesertifikatet skal nyttast til.

Vaksinesertifikatet, som også har vorte omtalt som eit vaksinepass, vil vise om ein person er fullvaksinert, har testa negativt eller vorte frisk etter å ha hatt covid-19.

Ei forenkla utgåve av sertifikatet vil altså vere på plass i starten av mai, og så vil det dei følgjande månadene komme utvida og forbetra versjonar.

Fleire har stilt seg kritiske til at ein skal kunne oppnå fordelar ved eit slikt sertifikat. Ei fersk spørjeundersøking viste likevel at seks av ti nordmenn er positive til eit koronasertifikat.

(©NPK)