– Vi har ein jobb å gjere!

Hjortejakta, hausten sitt vakraste eventyr er i startgropa. Som jeger gjer du ein svært viktig jobb for at vi kan få ei hjortestamme som er i tråd med ressursgrunnlaget. Skal vi få til det, er vi avhengige av å fylle kvotane kring om i heile fylket. Hjortestamma må reduserast, skal vi kunne oppretthalde ein frisk hjortestamme og redusere øydeleggingane som hjorten gjer på innmark og på skog.

Vi har etter kvart god dokumentasjon, gjennom forsøk i felt, på dei økonomiske tapa som ein for stor hjortebestand påfører den aktive bonden. Anna forskingsarbeid, syner at beiting på skog somme stader er so stor at det går på kostnad av det biologiske mangfaldet. Dyrevelferda vert og dårlegare når hjortestamma vert for stor. Det syner att på tilveksten og vektene på dei ulike dyra.

Skal ein lukkast med å redusere bestanden – noko som er målet i forvaltningsplanane til stadig fleire kommunar – må det fellast fleire hodyr i høve til kva som har vore gjort. Totalt tal felte hjort må også monaleg aukast gjennom auka kvotar der tettleiken av dyr er størst og betre fellingsprosent der denne i dag er låg. Grunneigarar/jegerar må syte for at det vert teke ut maksimalt med dyr i samsvar med dei planane for avskyting som valda har. Det er ein krevjande jobb, men også ein aktivitet som gjev flotte naturopplevingar. Å forvalte det naturen gjev gjennom jakt er vår plikt og samstundes gjev naturopplevingane og det sosiale med jakta gode dagar for mange. Til sist vil eg ynskje alle ei god sikker jakt.