– Vi har ein flat struktur, smiler styreleiar Benedicte Moritsgård Refvik (andre f.h.) F.v. : Kristian Aamand Petersen, Paul-Rune Daviknes, Audun Mundal (vara) og Bjørn Helge Henden. Styremedlem Åse-Birgitte Berstad, og varamedlem Elias Kvalsvik Haugen var ikkje til stades.

Ønskjer seg mange innspel og meiningar

– Målet er at vi kan vere ein høyringsinstans i fleire saker som er viktig for dei som bur her, seier Benedicte Moritsgård Refvik, styreleiar i nystifta Sandane utviklingslag.

Utviklingslaget vart skipa 15. juni, og har fem styremedlemer og éin vararepresentant.

Innbyggjarinitiativet

Styremedlem Paul-Rune Daviknes fortel at nyskipinga er ein konsekvens av det store engasjementet som oppstod då Coop lanserte planane sine for Firda Billag-tomta i Sandane sentrum.

Innbyggjarinitiativet vart danna på bakgrunn av dette engasjementet.

– I den prosessen var vi ei gruppe som fann saman, nokre av oss var aktivt med og drog det i gang, og andre slutta seg til, seier Daviknes.

Då Innbyggjarinitiativet ikkje nådde fram med sin agenda hos kommunepolitikarane, tok dei kontakt med ordføraren og kommunedirektøren for å høyre korleis dei skulle ta engasjementet vidare.

– Då råda dei oss til å skipe eit utviklingslag, fortel Daviknes.

Artikkelen held fram under annonsen.

Gloppen eller Sandane

I utgangspunktet var rådet å skipe Gloppen utviklingslag, men etter samtale med dei andre utviklingslaga i kommunen, vart det klart at det først og fremst var behov for eit utviklingslag for Sandane.

– Etter kvart som det utspela seg at det var eit Sandane utviklingslag vi ville stifte, vart det viktig å tenke på å ha ei samansett gruppe som representerte ulike aldrar, kjønn og grupperingar på Sandane, seier Moritsgård Refvik.

Varamedlem Audun Mundal peikar på at det lenge har vore eit behov for eit felles talerøyr for brukarane av sentrum.

Ikkjekommersiell stemme

– Tidlegare er det butikkgruppa som har uttalt seg om utviklinga av Sandane sentrum, og dei har sjølvsagt sine næringsinteresser. Men vi som brukarar har våre eigne behov, som å legge til rette for småbarnsfamiliar og eldre i sentrum. Det kan vere enkle ting som fleire parkbenkar til dømes. Eit utviklingslag kan vere forkjemparar i slike saker, seier han.

Etter kvart som utviklingslaget tok form, vart det klart at det var naturleg å ta med dei omkringliggjande krinsane som Mardal og Austrheim inn i samtalen om utviklinga av det indre området.

– Utviklinga på Øyrane eller gang- og sykkelvegen mot Bukta er døme på saker som er interessante for dei omkringliggjande krinsane òg, seier Mundal.

Artikkelen held fram under annonsen.

Fasilitere

Kristian Aamand Petersen har sett behovet for eit felles organ lenge.

– Det er mange som snakkar i krokane, og som vil at ting skal skje. Men det stoppar gjerne opp, fordi ein ikkje veit kvar og korleis ein skal ta ballen vidare. Med eit utviklingslag kan vi gjere det lettare å ta ei sak inn til politikarane og dei ulike instansane, seier han.

No ønskjer dei seg flest mogleg medlemer.

– Akkurat korleis vi skal løyse det med medlemskontingent har vi ikkje landa heilt på enno, men førebels kan ein følgje med på Facebooksida vår. På sikt vil vi ha ei heimeside der vi skal løfte fram dei viktige sakene. Alle som vil kan vere medlemer, men om ein skal vere med å stemme over dei ulike sakene, må ein vere fastbuande eller ha fritidsbustad her, seier leiaren.

Ingen saker for små

Laget ønskjer seg innspel frå innbyggjarane om kva saker dei skal fronte, og har planar om eit ope møte til hausten, der låg terskel er stikkordet.

– Det er ingen saker som er for små eller store, konstaterer Aamand Petersen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Etter kvart som medlemsmassen veks, håpar dei å kunne få etablere arbeidsgrupper for dei ulike sakene.

– Vi i styret har alle saman mange ting på gang, og difor er det viktig at vi kan fungere som eit kontaktpunkt. Ved hjelp av ulike arbeidsgrupper får vi spreidd ansvaret ut på fleire skuldrer, seier Aamand Petersen.

Ta støyten

– Vi veit at kapasiteten er enorm hos folk om det er noko ein brenn for, seier Moritsgård Refvik.

Styret trur og håpar at det å ha ein felles paraply å stå under, vil gjere det enklare å kjempe for si sak.

– Det er mange gode saker som aldri ser dagens lys fordi det som enkeltperson ikkje alltid er like enkelt å stå fram med ting, fordi ein ikkje veit korleis det vil bli tatt i mot. No kan vi som eit lag ta støyten, anten den er positiv eller negativ, utdjupar Aamand Petersen.

– Det aller viktigaste er at vi skal ha respekt for kvarandre og løfte fram og spreie lys over fakta, konkluderer styreleiaren.