– Ap-omfordeling er å ta frå dei med minst og gje til middelklassen

I alle fall er det slik i familiepolitikken. Satsinga deira på «vanlege folk» inkluderer visst ikkje mora som blir gravid utan å ha rett på fødselspermisjon. Der KrF har auka eingongsstønaden frå 30.000 til 90.000 kroner og vil auke han endå meir, vil Ap kutte han. Pengane vil dei bruke til skattelette for dei som tener opptil 750.000 og til gratis SFO.

Kontantstøtta vil heile venstresida fjerne. Det vil gje 4000 fleire born i familiar under fattigdomsgrensa. Men plutseleg var visst ikkje det så viktig lenger.

Auken i barnetrygd, som er det mest omfordelande ein kan gjere for småbarnsfamiliar, har Ap vore mot.

KrF vil ha både universelle tiltak som auka barnetrygd og fritidskort for alle mellom 6 og 18 år. Samtidig vil vi ha målretta satsing på dei med lågast inntekt, som t.d. gratis barnehage og SFO. Og vi vil ha ein familiepris som sikrar at ingen familiar betaler meir enn 7000 kroner i månaden samla for alle born som er i barnehage eller SFO.

KrF trur er at ein god barndom varer heile livet. Vi vil gje familiane høve til å velje omsorgsform litt meir sjølve, ved m.a. å halde fast på kontantstøtte til barnet er to år.