Helse- og omsorgsminister Bent Høie kunngjorde at det blir mindre smittesporing for kommunane framover. Samtidig tilrår han dei om å komme i mål med koronavaksineringa før influensaen kjem. Foto: Ali Zare/NTB.

Høie varslar overgang til normal kvardag

Noreg er ikkje langt unna ein normal kvardag med auka beredskap, der folk i lita grad blir påverka av pandemien i kvardagen, ifølgje helseministeren.

Situasjonen tillèt enno ikkje ei normalisering, men frå og med 27. september blir krava til koronaoppfølginga frå kommunane i den såkalla Tisk-strategien redusert.

– Stadig fleire er fullvaksinerte, og smitten ser ut til å flate ut. Det vil likevel vere behov for noko testing, isolering, smittesporing og karantene ei stund til, sa Høie på pressekonferansen til regjeringa fredag.

Overgangsperiode

Nedjustert Tisk inneber at færre må gå i karantene, og at kommunane i mindre grad skal drive med smittesporing.

Dette skal førast vidare over ein periode på om lag fire veker, og deretter varslar regjeringa at det truleg blir aktuelt å gå over til ein normalsituasjon med auka beredskap.

– Når vi vender tilbake til ein normal kvardag, forsvinn dei aller fleste nasjonale reglane. Meterkravet blir avvikla. Det same blir restriksjonane knytt til arrangement og samankomstar. Innsleppsstopp og krav om bordplassering på serveringsstadane forsvinn, sa Høie.

I ein tilnærma normalsituasjon må folk framleis vere klar over handvask og vere heime ved sjukdom. Skulane skal behalde trafikklysmodellen.

Regjeringa vil så fjerne regelen som hindrar utlendingar i å komme til Noreg. Unntaket er borgarar frå tredjeland som ikkje er frå såkalla lilla land med låg smitte.

Satsar på hurtigtesting

Kommunane blir venta å kunne dele ut hurtigtestar til 10 prosent av befolkninga og teste 1 prosent av befolkninga sjølve. Viss smitten aukar, må kommunane på fem dagar kunne auke kapasiteten til å teste 5 prosent i veka.

Høie var fredag i møte med ordførarane i landet om kva beredskapsnivå som blir venta framover.

– Når normalen kjem tilbake, må beredskapsnivået av i dag haldast oppe til nyttår, og kanskje ut vinteren, sa han.

Artikkelen held fram under annonsen.

Opptil 400.000 vaksne uvaksinerte

Høie påpeika at vi aldri vil bli kvitt korona, og at folk kjem til å bli sjuke framover.

Helsestyresmaktene er særleg opptekne av dei mange uvaksinerte og den smitterisikoen dei gir. Det står enno att for 300.000-400.000 vaksne å ta vaksinen, ifølgje assisterande helsedirektør Espen Nakstad.

– Like mange har avgrensa effekt av vaksinen. Det er som kjent berre litt over 90 prosent effekt mot symptomatisk sjukdom ved vaksinane. Det gjer at 300.000-400.000 menneske fort kan bli smitta og merke symptom likevel, sa Nakstad.

Tilrår influensavaksine

Samtidig ventar helsestyresmaktene ein kraftigare influensasesong enn vanleg. Høie ber kommunane om å få unna koronavaksinasjonen innan veke 40, slik at dei er i mål før influensaen kjem.

– Vi tilrår at alle i risikogrupper og barn i risikogrupper skal ta influensavaksinen, sa han.

Eldre over 65, folk med underliggjande sjukdommar som blir definerte som i risikosona, helsearbeidarar og svinerøktarar vil få tilbod om gratis influensavaksine.

Høie minte om at også influensa kan vere alvorleg for utsetje grupper. I ein normalsesong blir rundt tusen personar innlagt på sjukehus, og 900 døyr.