Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet meiner gjenåpningsplanen for Noreg kan setjast i gang. Her representert ved direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet og direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/NPK.

Helsedirektoratet og FHI: Gjenopninga av Noreg kan starte

Gjenopninga av Noreg kan starte fredag, tilrår Helsedirektoratet og FHI. Det betyr at oppheving av nasjonal skjenkestopp og moglegheit for fleire gjester.

Det blir understreka at smittesituasjonen er veldig ulik i ulike delar av landet, og at det framleis er behov for strengare lokale tiltak enkelte stader, spesielt i hovudstadsområdet.

– Dei nasjonale tiltaka bør derfor etablerast som trinn 1, samtidig som det blir gjennomført geografisk differensiering av tiltaka ved bruk av lokale og regionale tiltak, skriv Helsedirektoratet i forkant av koronapressekonferansen til regjeringa tysdag.

Tilrådinga viser til gjenopningsplanen til regjeringa, som vart lagt fram førre veke.

Slutt på skjenkestopp

Planen består av fire trinn, der det første inneber at ein lettar på tiltaka som vart innførte før påske.

Det betyr:

* Inntil fem gjester i private heim.

* Arrangement som berre samlar personar frå éin kommune kan gjennomførast.

* Skjenking til klokka 22, med krav om matservering.

* Avstandstilrådinga blir endra tilbake til 1 meter.

* Treningssenter kan opne igjen.

Artikkelen held fram under annonsen.

* Inntil 100 personar på arrangement innandørs, som kultur- og idrettsarrangement, konferansar og gudstenester, der alle sit på faste tilviste plassar.

* Inntil 200 personar på arrangement utandørs, men 200 personar gonger 3 kohortar viss publikum sit på faste tilviste plassar.

* Påbod om heimekontor blir fjerna.

Vil stramme inn på reiser

Forutan tiltaka i trinn 1, blir det òg tilrådd å stramme inn på innanlandsreiser.

– Helsedirektoratet meiner at tilrådinga om å unngå reiser innanlands bør forsterkast, og at særleg unødvendige reiser inn og ut av område med høgt smittetrykk bør rådast mot, heiter det.

Elles blir det peika på at massetesting og skeivfordeling av vaksinar til område med mykje smitte kan bidra til å få avvikla dei nasjonale tiltaka raskare.