Barn mellom 5–11 år vil få tilbod om koronavaksine – men det kjem inga generell tilråding om at alle dei yngste må vaksinerast, seier helseminister Ingvild Kjerkol. Foto: Terje Bendiksby/NTB/NPK.

Helsedepartementet: Barn mellom 5 og 11 år får tilbod om vaksine

Foreldre som ønskjer å vaksinere barn mellom 5 og 11 år, vil no få tilbod om vaksinedose, opplyser Helsedepartementet.

Departementet understrekar at vaksinasjonen er frivillig, og at dette ikkje er ei generell tilråding om å vaksinere alle barn mellom 5 og 11 år.

– Barn blir svært sjeldan alvorleg sjuke, og det er førebels avgrensa kunnskap om sjeldne biverknader eller biverknader som kan komme etter lang tid, seier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Den individuelle nytta for dei fleste barna er liten, og Folkehelseinstituttet (FHI) har ikkje ei tilråding om at alle barn mellom 5 og 11 år skal vaksinerast. Dei opnar likevel for at alle foreldre og føresette får tilbod om vaksine til barna sine, men det vil vere særleg aktuelt for nokre få grupper, seier ho.

Vaksine til dei yngste barna vil særleg vere aktuelt når det er snakk om kroniske sjukdommar. Det kan òg vere særleg aktuelt i familiar der barn er i nær kontakt med personar som har særleg behov for vern, og dessutan barn som skal opphalde seg i land med meir smitte eller dårlegare helsetenester, opplyser Kjerkol.

FHI tilrår at barn i aldersgruppa 12–15 år får ein andre vaksinedose, men Helsedepartementet understrekar at det er den første dosen som har størst nytte for denne aldersgruppa.

– Regjeringa følgjer Folkehelseinstituttets tilråding når det gjeld vaksinasjon av barn og unge. Dette er eit frivillig tilbod, og foreldra må avgjere om dei ønskjer å vaksinere barnet sitt, seier Kjerkol.