Politidirektør Benedicte Bjørnland seier mørketala framleis er store for seksuallovbrot sjølv om det er registrert ein markant auke i talet på politimeldingar av slike lovbrot i dei fire første månadane i år. Foto: Terje Pedersen/NTB/NPK.

Over 50 prosent fleire melde seksuallovbrot mot barn i årets fire første månader

Tal frå politiet viser at det vart meldt 1.052 seksuallovbrot mot barn under 16 år i dei fire første månadane i år. Det er ein auke på 53,6 prosent frå i fjor.

Talet kjem fram i rapporten frå politiet over meldingar dei første fire månadene i år. I alt vart det meldt 367 fleire saker om seksuallovbrot mot barn under 16 år enn i same periode året før.

– Auken i talet på melde seksuallovbrot kjem særleg på grunn av at det i første tertial 2021 er avdekt fleire store nettovergrepssaker, og at det rett etter at pandemitiltaka vart sett i verk i 2020 vart meldt svært få saker, seier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Ho understrekar likevel at det er grunn til å tru at mørketala framleis er svært store når det gjeld seksuallovbrot.