Mange av koronapasientane som vart lagde inn på sjukehus, hadde underliggjande sjukdommar, bekreftar ein ny studie. Foto: Heiko Junge/NTB/NPK.

Ny studie: Mange innlagde koronapasientar hadde underliggjande sjukdommar

Blant dei som vart lagde inn på sjukehus med covid-19, var det fleire med hjarte- og karsjukdommar, kreft og diabetes enn elles i befolkninga, viser ny studie.

Forskarar ved Folkehelseinstituttet (FHI), Kreftregisteret og Helsedirektoratet har undersøkt førekomsten av underliggjande sjukdommar hos pasientar med covid-19 som vart innlagde på sjukehus.

Frå januar til og med april vart 1.025 personar som testa positivt på covid-19, lagde inn på sjukehus. Det svarer til 13,4 prosent av alle som hadde testa positivt.

Blant desse vart 18,3 prosent registrerte med hjarte- og karsjukdommar, 6,9 prosent med kreft, 8,6 prosent med type 2 diabetes og 3,8 prosent med kols. Delen er høgare enn i resten av befolkninga. Det same gjeld innlagde koronapasientar med astma, annan kronisk lungesjukdom, fedme og overvekt og nevrologiske lidingar.

Allereie tidleg i pandemien vart det kjent at covid-19 kunne vere alvorleg for folk med underliggjande sjukdommar. Sjølv om studien stadfestar dette, understrekar forskarane at resultata må tolkast med varsemd.

– Blant innlagde med covid-19 var det fleire med underliggjande sjukdommar enn i befolkninga. Det kan betyr at desse får ein meir alvorleg sjukdomsgang. Det kan òg bety at dei blir lagde inn hyppigare enn ein frisk person, skriv dei.

(©NPK)