Transportsektoren skriv i ein ny rapport at dei framtidige vegplanane deira ikkje gjer det mogleg å bidra til utsleppskutta mot 2030. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland meiner det er klima- og miljømessig forsvarleg å bygge desse prosjekta. Her ein illustrasjon av den planlagde flytebrua over Bjørnafjorden i Hordaland. Foto: Global Maritime

Ny rapport: Framtidige vegplanar bidreg ikkje til utsleppskutta mot 2030

I ein rapport til Samferdselsdepartementet seier transportsektoren at dei framtidige vegplanane deira ikkje gjer det mogleg å bidra utsleppskutta som må til for å nå målet om ei halvering av Noregs klimagassutslepp innan 2030.

«Isolert sett og med nåværende forutsetninger gir ikke de samlede innspillene til NTP fra transportvirksomhetene et betydeleg bidrag til at Norge kan nå sine klimamål – det er andre virkemidler som vil måtte utløse disse utslippskuttene», heiter det i ein fersk rapport frå transportetatane i Noreg, sitert av NRK.

Rapporten viser klimaeffekten av planlagde prosjekt i den kommande Nasjonale transportplanen (NTP). Der skriv sektoren sjølv at dei planlagde prosjekta fram mot 2033 ikkje kan bidra til å nå Noregs klimamål.

– Dette gjer det endå vanskelegare å komme i mål. Alle ekstra utslepp, om det kjem frå meir trafikk, vegbygging eller natur som blir øydelagd – det trekker oss i feil retning, seier Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet, til NRK.

I rapporten blir fleire prosjekt nemnde. Hordfast, som er del av ferjefrie E39 som skal gå mellom Stord og Os, vil ifølge rapporten auke utsleppa med nær 30.000 tonn CO₂ i 2026, dersom den erstattar nullutsleppsferje.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen, seier at det er utbygginga som gir store klimagassutslepp frå hennar sektor. Ho meiner at satsing på elkøyretøy må vere løysinga. Ho peikar òg på mindre bruk av materialar som stål og betong, og mindre bygging i naturområde som skog og myr, som bidrag til mindre utslepp.

(©NPK)