Gloppen-ordførar Arnar Kvernevik, Stryn-ordførar Per Kjøllesdal og Kinn-ordførar Bengt Solheim-Olsen har skrive under ei felles fråsegn frå dei tre kommunane.

Gloppen, Stryn og Kinn samde om fellesuttale

Dei tre Nordfjord-kommunane vart torsdag samde om ein fellesuttale i saka om ny tilbodsstruktur i den vidaregåande skulen i Vestland.

Her er høyringsfråsegna frå Gloppen, Stryn og Kinn kommunar:

Det er ein fleirkjerna senterstruktur mellom tettstadane i Nordfjord. Regionen består av dei 4 likeverdige sentra Måløy, Eid, Stryn og Sandane. Inntaksområde Nordfjord består av 4 skular som er svært viktig for lokalsamfunn og arbeidsmarknaden. Det er ei stor breidde av næringsverksemd i regionen som ein må ta omsyn til med tanke på rett kompetanse og arbeidskraft.

Artikkelen held fram under annonsen.

Overkapasitet

I høyringsforslaget har ein fokus på samla overkapasitet av elevplassar som skal justerast med utgangspunkt i elevtalsprognosar fram mot 2035. Tabell 6 er ein oversikt som synleggjer overkapasitet i inntaksregionane med bakgrunn i elevtalsprognosane med dagens tilbod og framlegg til 2035. Tabellen viser korleis den tilrådde tilbodsstrukturen vil påverke dei ulike inntaksregionane.

Berekna overkapasitet i Nordfjord, med det tilbodet vi har i dag, er 8,7% i 2035. Med forslaget til tilbodsstruktur i høyringsforslaget kjem Nordfjord ut med -2,8% som svarer til -35 plassar. Dette skil seg sterkt frå dei andre inntaksområda. Med slik bakgrunn stiller vi spørsmål om det er grunnlag for ein reduksjon av plassar i Nordfjord.

• Det må leggast opp til at dei 4 skulane i Nordfjord skal vere jamnstore og likeverdige.

• Alle dei 4 vidaregåande skulane må ha studiespesialiserande tilbod.

• Søkjartal må bestemme plassering av den 5 alternativt 6 studiespesialiserande klassa. Dersom ein likevel vedtar at det skal plasserast 2 klassar studiespesialiserande fast i utlysinga for ein skule, bør dette leggast til Stryn.

• Yrkesfag må ha fleksibilitet mellom 12-15 plassar pr klasse. Klassane må ikkje startast opp utan rimeleg oppfylling.

• Strukturen på helsefagutdanninga bør ligge fast som i dag. Dersom ein likevel vedtar å utvide tilbodet til ein tredje skule bør dette leggast til Firda vgs.

• Tilbodet om YSK ved Måløy vgs må oppretthaldast.

Artikkelen held fram under annonsen.

• Det må være tilbod om Mat og Restaurantfag ved Måløy vgs.

Kinn, Stryn og Gloppen stør at ein skal legge til rette for kreative fagområde og oppretthalde FBIE på Eid vgs.