Venstre (her ved nestleiar Sveinung Rotevatn) og Raudt (ved førstenestleiar Marie Sneve Martinussen) er blant partia som ønskjer seg auka sosialhjelp – anten fast eller mellombels. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/NPK.

Fleire parti vil auke sosialhjelpa – regjeringa strittar imot

SV, Raudt og Venstre ønskjer seg auka satsar for økonomisk sosialhjelp. Regjeringa har ingen planar om endring.

– Vi ønskjer ei gradvis opptrapping av sosialhjelpa. Vi har tidlegare sagt at vi vil styrkje ho med 10 prosent av gongen, seier nestleiar Kirsti Bergstø i SV til NRK.

Partiet ønskjer å auke sosialhjelpa til nivået for Sifos referansebudsjett. Det ville innebere ein auke frå dagens rettleiande satsar, 6.550 kroner, opp til 10.550.

Førstenestleiar Marie Sneve Martinussen i Raudt krev at sosialhjelpa blir auka med 10 prosent over fire år.

– Eit absolutt minimumskrav i revidert nasjonalbudsjett må vere å justere årets satsar med prisveksten, seier Martinussen.

Partia får støtte frå nestleiar Sveinung Rotevatn i Venstre, som opnar for ein mellombels auke av minstesatsane for livsopphald. Regjeringa er usamd.

– Vi har ingen planar om ein ekstraordinær auke av satsane no. Vi har tillit til at kommunane vil følgje opp på ein god måte i tråd med sosialtenestelova, seier statssekretær Stian Nyhus i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Utanom matvarer har dei store prisaukane funne stad innan straum, bustad og drivstoff – område som uansett ligg utanfor dei statlege rettleiande satsane, påpeikar han.

(©NPK)