Heim   >   Nyhende   >   Tine vurderer å leggje ned tre meieri – 150 tilsette kan miste jobben

Foto: Kari Hamre/NPK.

Tine vurderer å leggje ned tre meieri – 150 tilsette kan miste jobben

149 tilsette kan miste jobben dersom Tine vel å leggje ned tre meieri. – Vi må rasjonalisere der det er overkapasitet, seier Tine-sjef Gunnar Hovland.

– Vi har to val: Det er anten å investere i eit anlegg eller å avvikle anlegget. Vi er ærlege med dei tilsette om at nedlegging kan bli eit tema, seier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine til NTB.

Klokka 8.30 torsdag vart 149 tilsette ved Tine sine meieri i Tana, Alta og på Sem utanfor Tønsberg informerte på allmøte om at jobbane deira kan stå i fare. Dei neste åtte-tolv vekene skal Tine greie ut framtida til dei tre anlegga.

Det kan bety at eitt eller fleire av meieria blir lagde ned, men det kan òg bety at Tine kjem fram til at dei vil investere i anlegga.

Skal spare éin milliard

Tine gjekk i fjor haust ut og sa at dei skal spare éin milliard kroner og kutte 400 årsverk, som svarer til rundt 10 prosent av dei tilsette, i 2021.

Årsaka er mellom anna at mjølkeforbruket blant nordmenn har falle kraftig i mange år. Dei siste 40 åra har mjølkeforbruket falle med over nesten 100 liter per nordmann. Berre dei siste ti åra har det årlege forbruket falle med 17 liter.

Anlegga som no skal greiast ut, produserer mellom anna konsummjølk.

I tillegg har bortfallet av eksportstøtta til Jarlsberg-ost gjort at Tine har vedtatt å flytte produksjonen til utanlandsmarknaden til Irland.

Konkurransen frå andre aktørar har òg vorte hardare dei siste åra.

Hovland seier at dei har anslag på kor mykje dei kan spare på endringane dei no skal greie ut, men han vil ikkje gå ut med kor mykje det er snakk om.

– Dette er tal som enno ikkje er verifisert, seier han.

Kan kome nye nedleggingar

Tine har allereie kutta 170 av dei 400 årsverka som skal sparast inn. Hovland understrekar at endringar ved dei tre meieria dei no greier ut, ikkje nødvendigvis betyr at alle dei tilsette her vil miste jobben.

– Tilsette kan få moglegheiter ved andre meieri, og det kan òg vere at delar av drifta ved meieria kan vidareførast, seier han.

Førre store nedleggingsrunde var i 2011, då meieria i Sarpsborg, Sør-Odal i Innlandet, Fosheim i Valdres og Høgset i Møre og Romsdal vart lagde ned og 130 tilsette mista jobben.

– Under den førre rasjonaliseringa av dei vanlege konsummjølkanlegga våre hadde vi eit forbruk som var 80 millionar liter høgare enn i dag. Det svarer til ganske mange meierianlegg.

– Betyr det at det kan kome endå ein ny nedleggingsrunde dei neste åra?

– Ja. Vi må halde fram med å tilpasse oss forbruksmønsteret, seier Hovland.

Han understrekar at Tine òg investerer og bemannar opp fleire stader. Dei siste ti åra har Tine investert rundt 12 milliardar kroner i nye og eksisterande anlegg.

Førebudd på reaksjonar

I dag er det 115 tilsette på meieriet på Sem, 21 i Tana og 13 i Alta.

Sjølv om begge meieria i Finnmark no er i spel, er Hovland klar på at Tine ikkje vil trekkje seg heilt ut.

– Det er kraftige avstandar der oppe, så vi kjem uansett til å ha eit nærvær der oppe.

Tine-sjefen er førebudd på at det kan kome reaksjonar.

– Det er alltid dilemmaet når ein gjer sånne ting. Men vi må investere i det som har framtida føre seg, og vi må rasjonalisere der det er overkapasitet. Vi er nøydde til å sikre næringsgrunnlaget for 8.000 mjølkeprodusentar over heile landet, seier Hovland.

– Vi har laga gode avtalar

Konserntillitsvald Tor Arne Johansen har forståing for at Tine må spare.

– Det er ein betydeleg nedgang i sal av Tine-mjølk, og i all hovudsak kjem dette av auka konkurranse, og at forbrukarane drikk mindre mjølk, seier Johansen

Han er klar på at ingen ting er bestemte.

– Det er lang tradisjon i Tine for å involvere tillitsvalde i alle typar prosjekt. Vi har allereie laga gode avtalar om brei involvering av både sentrale og lokale tillitsvalde òg i desse prosjekta, seier han.

(©NPK)