Home   >   Nyhende   >   Regjeringa lovar fleire sjukeheimsplassar

Illustrasjonsfoto: Frank May/NTB scanpix.

Regjeringa lovar fleire sjukeheimsplassar

2,6 milliardar kroner skal brukast på fleire og betre sjukeheimsplassar neste år, halvparten på nybygg, foreslår regjeringa i statsbudsjettet.

– Gjennom våre budsjettår har vi lagt til rette for at det kan byggjast og moderniserast eit rekordstort tal på heildøgns omsorgsplasser. Alle menneske med omsorgsbehov skal vere trygge på at dei får eit godt og verdig tilbod når dei treng det, seier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

I 2014 styrkte regjeringa ordninga ved å auke staten sin del frå 35 til 50 prosent ved bygging og modernisering av plassar.

Stortinget krev at nybygg og rehabilitering av eksisterande sjukeheimsplassar skal likebehandlast, og halvparten av tilsagnsramma for neste år er derfor øyremerkt etablering av nye plassar.

I åra 2014 til 2018 vart det sett av om lag 21,3 milliardar kroner til heildøgns omsorgsplasser, noko som svarte til nærmare 4,3 milliardar kroner i året.

– Under denne regjeringa har det skjedd eit taktskifte i kommuneaktiviteten. Talet på plassar med innvilga tilskot per år er i snitt om lag dobla samanlikna med åra før 2014. Regjeringa har lagt til rette for heile 13.100 heildøgns omsorgsplasser sidan 2014, seier Michaelsen. (©NPK)