Heim   >   Nyhende   >   Mæland vil utvide høvet til å halde fjernmøte i domstolane

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) har saman med regjeringa foreslått ei rekkje mellombelse endringar som vil gjere at fleire saker går for retten utan å risikere smittespreiing. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix / NPK

Mæland vil utvide høvet til å halde fjernmøte i domstolane

Regjeringa foreslår ei rekkje mellombelse endringar som gjer at fleire saker går for retten utan å risikere smittespreiing.

Domstolane, politiet og påtalemakta har innretta verksemda si for å redusere risiko for spreiing av koronaviruset. Det gjer det vanskeleg å halde oppe normal saksavvikling, skriv regjeringa på nettsidene sine.

– Utan domstolane stoppar Noreg opp. I dag går dei viktigaste sakene for retten, men vi ser behovet for at fleire av dei andre sakene òg skal bli avgjorde. Regjeringa foreslår ei rekkje mellombelse endringar som gjer at fleire saker går for retten utan å risikere smitte, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I forskrifta foreslår regjeringa praktiske endringar som video- og telefonkonferanse i rettssaker og alternativ til signaturar.

Departementet foreslår i hovudtrekk å:

Utvide høvet til å halde fjernmøte og gjennomføre fjernavhøyr i domstolane

Utvide høvet til skriftleg behandling i domstolane

Leggje til rette for funksjonelle løysingar for signering av dokument

Leggje til rette for funksjonelle løysingar for avseiing av rettslege avgjerder

Leggje til rette for at utleveringskrav kan takast imot offisielt òg ved elektronisk oversending, og dessutan at rettsoppfordringar kan takast imot elektronisk frå statar utanfor EU og Schengen

Fristen for å sende inn høyringssvar er 25. mars klokka 14.

– Det er viktig å påpeike at det er forslag til mellombelse endringar som vi no sender på høyring. Sjølv om fristen er kort, vil sjølvsagt høyringsinnspela bli behandla av departementet, avsluttar Mæland.

(©NPK)