Heim   >   Nyhende   >   Kongeørna er en ubetydelig aktør

Kongeørn. (Foto Kjetil Schjølberg)

Kongeørna er en ubetydelig aktør

Pressemelding fra Norsk Ornitologisk Forening (NOF):

NOF ser med sterk bekymring på den lite faktabaserte tilnærmingen i debatten rundt forvaltning av kongeørn. Utsagnene fra sentrale aktører i beitedyrnæringen og Senterpartiet vitner om manglende vilje til å lete etter gode løsninger for å redusere dødelighet på beitedyr ytterligere.
 
I nøkterne tall var fjoråret (2016) et godt år for beitenæringen, både for tamrein og sau. Tapstallene var rekordlave, også for kongeørnskade. Pr. dags dato har Rovbase.no vist lavere kadavertall antatt tapt til kongeørn i 2017 enn i 2016, om man tar periode for periode, men SNO opplyser at antall innrapporterte reinkalv-kadaver for mulig rovviltskade er høyere (ikke rekordhøyt).

Positiv utvikling
Alv Ottar Folkestad, kongeørn-ekspert i NOF påpeker viktigheten av å avvente endelige konklusjoner før kongeørnas rolle vurderes. Folkestad har fulgt forskningen og tapsproblematikken knyttet til kongeørna gjennom flere tiår. 
– Inntrykket som skapes om at antallet kongeørner i Norge øker, og at den er en viktig dødsårsak for dyr på beite, stemmer ikke, sier Folkestad. Kongeørnbestanden i Norge er stabil, og artens atferd som skadegjører har selvfølgelig ikke forandret seg. Bakenforliggende årsaker må identifiseres. Totalt sett har antall tamrein erstattet som tatt av rovvilt gått ned de tre siste årene. Tapene til kongeørn føyer seg inn i dette mønsteret, men noen områder skiller seg ut med høyere tapstall, sier Folkestad. 
 
Undersøkelser må til i enkeltområder
Et slikt område finnes i Storfjord kommune i Troms. Her mener Folkestad det bør kunne igangsettes studier. – Det er avgjørende viktig at tiltak for å hjelpe de som sliter med høye tapstall bygges på kunnskap og rett tolking av årsakssammenhenger. Han fortsetter:

– Vi plikter å søke etter bakenfor liggende årsaker til at kongeørna, som utpreget energiøkonom, nyttiggjør seg lett tilgang på mat. De fleste reelle kongeørnskader utløses av at byttedyret i utgangspunktet er svekket eller i en utsatt situasjon. Det kan være helsetilstand, værforhold, skader, parasitter, angrep fra annet rovvilt eller ulykker.

– Slike triggersituasjoner er enhver kongeørn disponert for å utnytte. Allerede sist i mars i år var reineiere bekymret for årets kalving fordi snøforholdene tegnet til å bli vanskelige. Dette har slått til og må være en av basisfaktorene som må være med i vurdering av reell kongeørnskade.
 
Utfordring til beitedyrnæringen

Tapstall og statistikker for kadaverfunn og tapsårsaker viser at kongeørna er en ubetydelig aktør for sau og tamrein. Sumeffekten av kongeørnangrep på sau/lam er mindre enn 2 % av totaltapet av dyr på utmarksbeite. For tamrein er det i størrelsesorden 4-6 % av totaltapet av reinkalver.
 
Vi i NOF er overrasket over den debatten som finner sted i disse dager, sier Martin Eggen, naturvernrådgiver i NOF. Kongeørna er en av våre mest studerte fugler og i Norge er det brukt store summer på å innhente kunnskap om ørn og skader på beitedyr. Fokuset må være på å fremskaffe bedre lokal kunnskap om årsakene til tap og kongeørnas rolle i dette. Bare slik kan effektive tiltak gjennomføres. 
 
NOF mener utskytning av kongeørn ikke vil ha effekt på tapstallene, siden tapene ikke er knyttet til bestandstetthet. Fuglevernorganisasjonen mener vi ikke kan se bort fra denne kunnskapen. NOF understreker også at havørn ikke må dras inn i debatten. Denne ørna er en utpreget åtseleter, og har et helt annet levesett og oppførsel. Nærmeste beviset for at havørn kan komme til å drepe reinkalv eller lam er fra Tysvær i Rogaland, der en havørn i 2012 begynte å spise på et døende lam (i koma). 

NOFs argumentasjon:
• Kongeørna er en kritisk viktig del av en levende natur.

• Kongeørna er ikke et vesentlig problem for norsk beitenæring, men den gjøres til en syndebukk. 

• Selv om kongeørna ble utryddet fra Norge, ville det knapt bli merkbart mindre tap av sau og rein.

• Påstanden om at det har blitt mer kongeørn i Norge er feil.

• Kongeørnbestanden er stabil, og den kan neppe bli særlig større.

• Dreping av rovfugler er uakseptabelt i hele Europa.