Home   >   Nyhende   >   Billigare sjokolade og dyrare snus – dette betyr budsjettet for deg

Foto: Erik Johansen/NTB scanpix.

Billigare sjokolade og dyrare snus – dette betyr budsjettet for deg

Effekten av skattelette kan raskt bli eten opp av varsla renteauke og lågare frådrag. Dette betyr statsbudsjettet for den jamne norske borgar.

DNB sin forbrukarøkonom Silje Sandmæl har sett på kva forslaget til statsbudsjett for neste år vil bety for privatøkonomien til folk. Fasiten er: Fint lite.

– Det er renta som avgjer. Det har allereie kome ein renteauke og det er varsla fleire, seier ho til NTB.

Regjeringa foreslår å redusere skatten på alminneleg inntekt frå 23 til 22 prosent.

Samtidig blir satsane i den såkalla trinnskatten justerte opp. Alle som tener under 174.500 kroner slepp trinnskatt, men alle som tener meir enn det, vil få satsen justert opp, påpeikar ho.

– Det betyr at du får redusert skatt på inntektssida, men du får også mindre igjen for rentefrådraga dine, påpeikar Sandmæl.

Hundrelappar

Regjeringa har berekna at folk med inntekt mellom 250.000 og 500.000 i gjennomsnitt vil betale 300 kroner mindre skatt med deira forslag.

Ettersom effekten av rentefrådraget er lik skattesatsen på alminneleg inntekt, vil ein familie med 2 millionar kroner i lån kunne trekke frå 600 kroner mindre på skatten i 2019 enn i 2018, gitt ei rente på 3 prosent. Reduksjonen i skattefrådraget aukar med høgare rente, som rett nok ikkje er noko som blir vedteke i statsbudsjettet.

Sandmæl kårar barn i låginntektsfamiliar til vinnaren i budsjettet. Regjeringa vil utvide ordninga med gratis kjernetid i barnehage for familiar med låg inntekt til også å gjelde toåringar, og dessutan blir det sett av 181 millionar kroner til ferie- og fritidstilbod til barn frå familiar med låg inntekt.

Her er nokre hovudpunkt om korleis budsjettforslaget vil påverke din økonomi:

Skatt:

Skatt på alminneleg inntekt blir redusert frå 23 til 22 prosent, men trinnskatten blir justert opp.

Botnfrådraget i formuesskatten aukar til 1,5 millionar kroner og den såkalla aksjerabatten aukar slik at ein berre betalar skatt av 75 prosent av aksjeformuen. Dette angår likevel ikkje gjennomsnittsnordmannen, som har mykje gjeld.

Regjeringa foreslår også å senke taket for eigedomsskatten frå 7 til 5 promille med verknad frå 2020.

Særfrådraget for einslege forsørgjarar blir halde på same nivå som i år, 51.804 kroner.

Bil, reise og forbruk:

Vegbruksavgiftene på drivstoff blir foreslått auka. Avgifta på bensin aukar med 1,5 prosent, mens avgifta på diesel aukar med 1,6 prosent.

Flypassasjeravgifta til Noreg og Europa blir redusert med 75 kroner, men aukar til 200 kroner per passasjer for reiser ut av Europa.

Elavgifta blir redusert med 1 øre per kWh til 15,83 øre per kWh, noko som betyr cirka 200 kroner for ein gjennomsnittleg einebustad.

Avgifta på sjokolade og godteri som vart innført i fjor, blir tilbakestilt til nivået før den kraftige auken. Satsen blir sett til 20,82 kroner per kilo. Men den auka avgifta på brus blir vidareført.

NRK-lisensen aukar med 61 kroner og blir 3.031,24 kroner i 2019.

Du kan framleis netthandle varer verdt mindre enn 350 kroner utan å betale moms.

Alkohol og snus:

Avgifta på snus og skråtobakk aukar frå 105 kroner til 107 kroner, ein auke på 1,9 prosent frå i dag. Avgifta på sigarettar, sigarar og røykjetobakk aukar med 1,5 prosent.

Regjeringa vil også auke avgifta på brennevin med 1,5 prosent. Avgifta på vin og øl blir foreslått auka med 1,4 prosent.

Barn

Maksprisen i barnehagen blir auka til 2.990 kroner frå 1. januar og til 3040 frå 1. august. I år er maksprisen 2.910 kroner.

Barnetrygda blir ståande uendra på 970 kroner per barn, det dobbelte for einslege forsørgjarar.