Heim   >   Fylket   >   – Alarmerande for norsk landbruk

– Alarmerande for norsk landbruk

Leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, er bekymra for inntektsutviklinga til norske bønder. 

Tala frå Budsjettnemda for jordbruket syner inntektsutviklinga i næringa.  Denne utviklina vert lagt til grunn for kvart jordbruksoppgjer.

Den ferske prognosen frå Budsjettnemda syner at jordbruket kan vente ein berekna inntektsnedgang på 23 500 kr per årsverk i 2019.

Andre grupper i samfunnet har ein berekna inntektsvekst i 2019 på kr. 18 200.

– Overproduksjon, svak prisutvikling på maten vi produserer, auka kostnadar og tørkesommaren 2018 gjer at inntektene går ned, seier Felde.

Ser vi konkret på prognosane for inntekta i 2019 for Vestlandet, syner referansebruka innan mjølk ein auke i  inntektene på ca. 10 000, medan ein ser ein nedgang på inntektene for sauebruka på ca. 5 000. Vestlandsbonden er blant dei som ligg lågast i inntekt, difor er det viktig at vi får gjort eit løft på inntektene.

Eit lyspunkt

– Gardsbruk som driv med frukt og bær har god inntektsutvikling, fortel Felde.

Budsjettnemda sine referansebruk syner ei forventa inntekt på 449 300 kr. Per årsverk i 2019, opp frå 384 600 kr. i 2017.

– For frukt og bær går det i pluss, og det er positivt. Vi produserer mykje bringebær her i fylket, og der er heller ikkje inntektsutviklinga god, men så presise er ikkje tala som vart lagde fram i dag.

Kva det eigentleg handlar om

– Jordbruksoppgjeret handlar om beredskapen for å forsyne den norske forbrukaren med mat, det handlar om matsikkerheit, det handlar om 50 000 arbeidsplassar i norsk næringsmiddelindustri og det handlar om eit landbruk som nyttar areal over heile landet. Inntekt er det viktigaste verkemiddelet for at norske bønder skal greie å levere dette i framtida. Gapet i inntekt mellom andre grupper og bøndene har auka i 2018, og det er avgjerande at vi no greier å snu utviklinga, seier Anders Felde.

Han fortel at det er avgjerande at ein får verkemiddel til å regulere marknaden godt, slik at den kjem i balanse.  Det er også naudsynt at politikarane prioriterer budsjettpengar for å løfte inntekta til norske bønder.